Kwaliteitseisen

 

Schuldhulp Oost Nederland BV toont jaarlijks aan dat zij voldoet aan de kwaliteitseisen. Dit dient te geschieden door middel van een extern rapport van een onafhankelijke auditor. De auditor zal in het rapport moeten verklaren dat Schuldhulp Oost Nederland BV aan de genoemde kwaliteitseisen voldoet.

Onderstaande kwaliteitseisen dienen getoetst te worden:

Deskundigheid

 1. Vakbekwaamheid van de bewindvoerders:
 2. a. Een relevante opleiding op tenminste HBO niveau
  b. Minimaal een half jaar werkervaring in dit werkgebied

Professionaliteit

 1. Schuldhulp Oost Nederland BV is werkzaam als een professionele organisatie die zich bezighoudt met bewindvoering zoals omschreven in artikel 1:431 BW waarbij sprake is van:a. Inschrijving Kamer van Koophandel
  b. Geen vermenging van cliëntgelden en ondernemingsgelden
  c. Actuele beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  d. Beschreven uniform werkproces die inzichtelijk en/of opvraagbaar is voor derden
  e. Aanwezigheid van een beroeps- en gedragscode die inzichtelijk en/of opvraagbaar is voor derden
  f. Gedurende kantoortijden (of delen daarvan) telefonisch bereikbaar voor cliënten
  g. Tijdige verslaglegging (rekening en verantwoording) aan de rechtbank
  h. Aanwezigheid van een verklaring omtrent gedrag
  i. Maandelijks een overzicht aan cliënten waaruit de gevoerde werkzaamheden blijken

Ethiek

 1. Schuldhulp Oost Nederland BV neemt de volgende punten in acht:
  a. Handelen conform Wet Bescherming Persoonsgegevens, waarbij verstrekking persoonsgegevens alleen het      doel mag nastreven waaruit de dienstverlening bestaat.
  b. De bewindvoerders en medewerkers hebben geen contact met cliënten in de privésfeer
  c. Aanwezige klachtenformulier en/of klachtenprocedure die inzichtelijk en/of opvraagbaar is voor derden
  d. Niet aanvaarden van schenkingen, erfstellingen of legaten van de zijde van cliënten en hun naaste familie

Automatisering

 1. Er dient gebruik te worden gemaakt van een professioneel automatiseringssysteem, dat voldoet aan tenminste de volgende eisen:a. Bankafschriften en mutaties hierop kan inlezen
  b. Controleert of het saldo in het systeem met de werkelijkheid overeenkomt
  c. De huidige liquiditeit weergeeft en een prognose hierop kan maken
  d. Niet door derden (zonder toestemming) inzichtelijk is
  e. Mutaties kan inboeken en deze (al dan niet door middel van een betalings-batch) uitvoert op de gekoppelde bankrekeningen
  f. Adequate verantwoording kan uitdraaien voor de rekening en verantwoording aan de rechtbank
  g. Maandelijks een betaaloverzicht kan verstrekken
 2. Uw als cliënt kan online inloggen op uw eigen pagina waarop u alle financiële handelingen van de bewindvoerder kunt volgen.