Privacyverklaring

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schuldhulp Oost Nederland B.V., gevestigd aan de Steenzoutweg 9 – 7554 RN – Hengelo (en haar nevenvestigingen ), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven.

 

Contactgegevens:

Schuldhulp Oost Nederland B.V.

Steenzoutweg 9

7554 RN Hengelo

074-7600520

info@schuldhulpoost.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schuldhulp Oost Nederland B.V. verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.

Hieronder een overzicht  van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie, telefonische contacten
 • Overige financiële en persoonlijke gegevens die vanwege de uitspraak bewind aan de bewindvoerder moeten worden verstrekt (dus ook door derden) voor de uitvoering van goede bewindvoering.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens

Schuldhulp Oost Nederland B.V. verwerkt u persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening (bewindvoering) uit te kunnen voeren;
 • U juist te kunnen informeren over de stand van zaken in uw dossier en uw financiën;
 • Contact te kunnen houden met derden inzake uw dossier t.b.v. van de goede uitvoering van bewind.
 • U de mogelijkheid heeft om in te loggen in ons online klantdossier voor actuele informatieverstrekking

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Schuldhulp Oost Nederland B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogamma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schuldhulp Oost Nederland B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Schuldhulp Oost Nederland B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het bewind, en de daarbij behorende bewaarplicht, en gedurende een periode van 2 jaar daarna, tenzij de bewaartermijn op grond van een wettelijke verplichting langer is. In dat geval geldt de wettelijke bewaartermijn.

 

Verstrekken aan derden 

Schuldhulp Oost Nederland B.V. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, dan wel beschikking/vonnis uitspraak tot bewind, met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Schuldhulp Oost Nederland B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 Schuldhulp Oost Nederland B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@schuldhulpoost.nl of telefonisch op: 074-7600520

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken om uw eventuele toestemming van uw persoonsgegevens door Schuldhulp Oost Nederland B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons het verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u opgeslagen hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoekt tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schuldhulpoost.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zonde, de strook met nummers onder op uw paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek.

Schuldhulp Oost Nederland B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Hoogachtend,

Directie

Schuldhulp Oost Nederland B.V.